Przedmiot działania

A A A drukuj


Do zadań Regionalnego Centrum należy:
1)wykonywanie zadań określonych w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.1));
2)dystrybucja produktów krwiopochodnych i innych produktów leczniczych wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;
3)współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
4)prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
5)realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
6)zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
7)uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 22.02.2013    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz